Skip to main content

Privacybeleid

Toonkunst Arnhem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Toonkunst Arnhem houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Verwerking van persoonsgegevens van participanten

Persoonsgegevens van koorleden, (andere) projectdeelnemers, bestuur en muzikaal leider – tezamen participanten genoemd - worden door Toonkunst Arnhem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het innen van bijdragen en het betalen van verleende diensten;
 • Informatieverstrekking en uitnodiging voor nieuwe projecten, concerten en andere activiteiten;
 • Promotiedoeleinden (bijv. foto’s; uitsluitend met toestemming);
 • Bekendmaking van degenen die hebben meegewerkt aan concerten of andere activiteiten en producten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toonkunst Arnhem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Stemsoort.

Uw persoonsgegevens worden door Toonkunst Arnhem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het betreffende (al dan niet meerjarige) project en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.

Met uw toestemming kan Toonkunst Arnhem uw persoonsgegevens – met uitzondering van uw bankrekeningnummer – delen met andere participanten. Doel daarvan is bijv. het faciliteren van het maken van onderlinge afspraken (zoals over carpooling), het vergemakkelijken van de onderlinge communicatie (e-mail, app-groep) en het versterken van de sociale samenhang (data van verjaardagen). 

Eveneens met uw toestemming kan Toonkunst Arnhem uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren ten behoeve van het informeren óver en het uitnodigen vóór nieuwe projecten, concerten, reünies, etc..

Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken door dit te laten weten via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs van Toonkunst Arnhem

Persoonsgegevens van donateurs van Toonkunst Arnhem worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren over activiteiten van Toonkunst Arnhem;
 • Het uitnodigen voor concerten, nieuwe projecten e.d;
 • Het aanschrijven van de Vrienden voor hun jaarlijkse bijdrage.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Toonkunst Arnhem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Toonkunst Arnhem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u donateur bent en daarna in de administratie voor een periode van maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Met opdrachtgevers worden m.n. personen of instanties bedoeld, die Toonkunst Arnhem opdracht geven tot het verzorgen van een activiteit, meestal een optreden. Leveranciers kunnen personen of instanties zijn, die bijv. repetitie- of concertruimten verhuren, evenals musici, die door Toonkunst Arnhem worden verzocht om mee te werken aan één of meer activiteiten. 

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Toonkunst Arnhem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie in het kader van de voorbereiding van een opdracht en over de uiteindelijke opdracht zelf;
 • Bekendmaking van degenen die hebben meegewerkt aan concerten of andere activiteiten en producten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Toonkunst Arnhem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (en eventueel bedrijfsnaam);
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) adres en woonplaats;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Toonkunst Arnhem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.

  

Verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden

Persoonsgegevens van belangstellenden worden door Toonkunst Arnhem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren over activiteiten van Toonkunst Arnhem;
 • Het uitnodigen voor concerten e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Toonkunst Arnhem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres.

Als u per e-mail uw belangstelling toont, bijv. door kaarten te bestellen voor een concert, voegen wij uw e-mailadres toe aan onze lijst met e-mailadressen van belangstellenden. Wij gebruiken deze lijst voor mailings met bijv. een aankondiging van een concert. In iedere mailing zullen wij u erop attenderen, dat u zich voor dergelijke mailings kunt uitschrijven. Als u dit doet, zullen wij uw e-mailadres uit onze lijst verwijderen en niet langer bewaren. Vanzelfsprekend kunt u ons ook actief verzoeken – via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – om uw e-mailadres te verwijderen. 

E-mailadressen van belangstellenden worden door Toonkunst Arnhem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een belangstellende.

 

Verstrekking aan derden

Toonkunst Arnhem zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij daarover met u andere afspraken zijn gemaakt of tenzij Toonkunst Arnhem daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

De participanten, die hun toestemming hebben gegeven voor het delen van persoonsgegevens met andere participanten, hebben schriftelijk verklaard deze gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. 

Alle overige gegevens worden bewaard op persoonlijke computers van bestuursleden. Deze computers zijn voorzien van deugdelijke virusscanners en firewalls.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Toonkunst Arnhem
Laman Trip Plantsoen 9
6865 CS Doorwerth
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.